Control accés / Control presència

Identificació de persones i vehicles  a fi de regular l'accés a àrees restringides.

Control de presència, entrades, sortides, permanències.

Codis alfanumèrics, targetes, xips, biomètrics, facials.